"Smoky Mountain Strean"

38x50 oil on canvas Copyright © George Gallo